Minuba overeenkomst en servicevoorwaarden

Deze overeenkomst is geldig binnen de periode aangegeven op de orderbevestiging, vanaf de ingangsdatum.

De overeenkomst wordt na afloop automatisch met 12 maanden verlengd, totdat een van de partijen de ander bericht geeft, dat deze het samenwerkingsverband niet langer wenst voort te zetten. Dit dient minstens 14 dagen voor het uitlopen van de op dat moment geldige periode te geschieden. Na het verlopen van de tevredenheidgarantie worden vooruitbetaalde abonnementen niet terugbetaald.


Geheimhouding

Minuba BV heeft zwijgplicht met betrekking tot alle omstandigheden in de relatie met de klant, in verband met de levering van het product, tenzij de omstandigheden ter kennis van derden moeten worden gebracht. De zwijgplicht blijft geldig na het einde van de overeenkomst.

Beide partijen gaan akkoord dat ook na afloop van de overeenkomst, op geen enkele manier gevoelige gegevens over de andere partij worden doorgegeven, hieronder, maar niet beperkt tot, klant- en zaakgegevens, handelsrelaties en andere connecties met de andere partij, hieronder personen, bedrijven of andere organisaties.

Minuba serviceniveau – Toegankelijkheid, Veiligheid, Back-up en Updates

Minuba is internet gebaseerd en fungeert uitsluitend met toegang tot het internet. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid zich toegang te schaffen tot het internet.

Er wordt gegarandeerd dat Minuba minstens 99,7% toegankelijk is, buiten de normale servicevensters binnen een periode van 12 maanden. Minuba BV werkt Minuba voortdurend bij, en behoudt zich het recht tot een normaal servicevenster elke tweede donderdag van de maand, tussen 18:00 en 24:00 (GMT+1). Indien de toegankelijkheid minder is, heeft de klant recht op restitutie, overeenkomend met een bedrag dat proportioneel is aan de periode waar het systeem ontoegankelijk was. De vergoeding kan doch nooit het bet bedrag overstijgen dat de klant reeds heeft betaald voor Minuba voor de afgelopen 12 maanden.

Er worden dagelijkse back-ups van gegevens gemaakt. Bij gegevensverlies door de klant is het mogelijk de gegevens te herstellen vanaf elke dag van de afgelopen week, hierna vanaf elke week (zondag) in de afgelopen 2 maanden.

Indien de klant herstel van eigen gegevens verzoekt, brengt Minuba BV dit in rekening volgens de huidige tarieven.


Intellectuele eigendom en auteursrecht

Minuba is intellectueel eigendom van Minuba BV en heeft auteursrecht. Deze overeenkomst geeft de klant gebruiksrecht tot Minuba. Het is de klant onder geen enkele omstandigheden toegestaan Minuba- of daartoe gerelateerd materiaal doorgeven aan derden, tenzij hiervoor specifiek een bijzondere, schriftelijke overeenkomst bestaat.

Na afloop van het samenwerkingsverband is Minuba BV verplicht al het door de klant aangeleverde materiaal te vernietigen. De klant is er verantwoordelijk voor dat de bij Minuba BV geplaatste gegevens niet de rechten van derden krenken.

De klant heeft eigendomsrecht van eigen gegevens in Minuba. De gegevens van de klant kunnen daarom niet worden opgenomen als een actief in verband met de mogelijke opschorting van betalingen door Minuba BV, faillissementsprocedures, verplichte oplossing of soortgelijke.

De curator, executeur of andere gevolmachtigde dient derhalve onverwijld zorg te dragen dat de klant zijn gegevens ontvangt.

Klantverantwoordelijkheid

Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor alle vormen van activiteit die geschieden bij gebruik van de accounts van de klant, hieronder er zorg voor te dragen dat men uitlogt na gebruik.

De klant dient Minuba BV onmiddellijk te informeren om elke vorm van ongeautoriseerd gebruik van het wachtwoord of accounts van de klant, evenals van elke andere vorm van inbreuk op de beveiliging waar de klant kennis van heeft of vermoed. Evenzo moet de klant onmiddellijk zo goed mogelijk proberen onrechtmatige kopiëring en verspreiding van inhoud te stoppen, indien de klant hier kennis van heeft.

Minuba BV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel ongeautoriseerde toegang tot, of mutatie van transmissies van gegevens, materiaal, informatie en/of gegevens, verzonden door of ontvangen van Minuba BV, evenals alle transacties ingevoerd in Minuba.

Verwerking van persoonsgegevens

Minuba BV is ten opzichte van de klant gegevensverwerker voor persoonsgegevens, welke de klant opslaat en overigens verwerkt in Minuba. Voor de verwerking van persoonsgegevens is volgende overeengekomen: Beide partijen zullen voortdurend gepast technische- en organisatorische stappen ondernemen, welke voldoen aan de eisen van Verordening 2016/679 (“de Verordening”), om bescherming van de rechten van de betrokkenen te waarborgen.

Minuba BV zal de eisen naleven en aan deze voldoen, beschreven in artikel 28 van de Verordening, hieronder tegen normaal tarief, de klant, de in artikel 28 beschreven bijstand bieden en bovendien gegevens en vereiste documentatie ter beschikking te stellen voor de klant, zodat de klant toezicht kan houden dat Minuba BV de eisen beschreven in artikel 28 naleeft, hieronder door bij te dragen aan, en het mogelijk maken van auditing.

Minuba BV moet het recht hebben voor eigen rekening en risico gebruik te maken van onderaannemers, die eveneens persoonsgegevens van de klant verwerken. Minuba BV moet bij voorgenomen vervanging van een onderaannemer of bij ingebruikname van een nieuwe onderaannemer de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, ten minste 30 dagen voor de geplande vervanging/ingebruikname van de nieuwe onderaannemer.

Minuba BV draagt er zorg voor dat alle onderaannemers aan de eisen en verplichtingen voldoen, beschreven in artikel 28 van de Verordening.

Minuba BV is niet gemachtigd zonder schriftelijke toestemming van de klant persoonsgegevens van deze over te maken naar landen buiten de EU/EER.

Alle verwerking van persoonsgegevens van de klant geschiedt volgens de door de klant gedocumenteerde instructies. De gedocumenteerde instructies bestaan gedeeltelijk uit de overeenkomstbasis van de partijen, zodat alle verwerkingen, noodzakelijk voor Minuba BV, voor het kunnen overhouden van de overeenkomst met de klant, kunnen worden uitgevoerd, en gedeeltelijk uit afzonderlijke instructies, die de klant kan hebben gegeven aan Minuba BV.

Als de klant niet Minuba BV anders heeft opgedragen, heeft Minuba BV recht en plicht persoonsgegevens van de klant te wissen, uiterlijk drie maanden nadat de zakelijke relatie tussen de partijen definitief is beëindigd.

De klant is niet gemachtigd Minuba te gebruiken voor verwerking van andere registratie categorieën of andere soorten persoonsgegevens, dan deze waarvoor Minuba bedoeld is.

Minuba BV heeft het recht gebruik te maken van klantgegevens, nadat deze zijn geanonimiseerd.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Minuba BV voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan het reeds betaalde of te betalen bedrag voor gebruik van het product gedurende een periode van 12 maanden.

Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of speciale schade, inclusief winstderving, verlies van gegevens of claims van derden. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht de oorzaak van het probleem, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid.

Vertragingen

Minuba BV is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door andere leveranciers of andere omstandigheden van de klant, noch vertragingen als gevolg van overmacht of externe omstandigheden buiten de macht van Minuba BV.


Overeenkomst opzeggen

Elk van de partijen kan deze overeenkomst met onmiddellijke kennisgeving beëindigen als gevolg van schending van deze overeenkomst door de andere partij, indien de andere partij binnen 30 dagen na een schriftelijke berisping de fout niet heeft kunnen verhelpen. Een uitzondering hierop, is in geval van wanbetaling door de klant, waarbij Minuba BV het contract met onmiddellijke kennisgeving kan opschorten of beëindigen, indien de klant dit tussentijdse saldo niet volledig heeft opgelost binnen 10 dagen na herinnering, zodoende heeft de klant niet langer toegang tot het systeem.

Indien de klant een eventuele opschorting opgeheven wenst, om zodoende wederom toegang te krijgen tot het systeem, moeten tussentijdse saldi zijn afgewikkeld en een herstelbedrag worden betaald.

Bij beëindiging van de overeenkomst wordt toegang tot Minuba ontzegd op de einddag.

Ongeacht de oorzaak van beëindiging van de overeenkomst kan de klant verzoeken, tegen betaling, geschriften of bestanden te verkrijgen met klantgegevens in Minuba.


Geschillen en meningsverschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of enig verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de rechter te Den Haag.